Левіщенко Сергій Сергійович

Колишній член
Науковий ступінь:
Вчене звання:
Emails:
Область інтересів:
Місце роботи:

Вибрані публікації:

Додаткова інформація:

Сергій Сергійович Левіщенко народився 5 вересня 1944 року в селі Зубарі Фастівського району Київської області. В 1963 р. Сергій Сергійович вступив на І курс фізико-математичного факультету (спеціальність математика і програмування) Київського державного педагогічного інституту імені О.М.Горького денної форми навчання. В 1968р., після закінчення КДПІ, був направлений на роботу в Миронівську районну середню заочну школу Київської області вчителем математики і фізики. Одночасно з цим отримав рекомендацію Вченої ради Інституту для вступу в аспірантуру.

Працюючи в школі, склав вступні іспити в аспірантуру при КДПІ імені О.М.Горького по спеціальності “Алгебра і теорія чисел”. З жовтня 1968 року став аспірантом денної форми навчання по кафедрі математики. Його науковим керівником був видатний український математик, член-кореспондент АН УРСР, доктор фізико-математичних наук, професор Черніков Сергій Миколайович. Після закінчення аспірантури працював асистентом кафедри алгебри і геометрії Київського державного педагогічного інституту імені О.М.Горького (грудень 1972 р. - лютий 1973 р.), старшим викладачем (лютий 1973 р. - грудень 1974 р.), в.о. доцента (грудень 1974 р. - грудень 1982 р.), доцентом (грудень 1982 р. - листопад 1994 р.) кафедри вищої математики Київського державного педагогічного інституту імені О.М. Горького. З вересня 1980 р. по грудень 1984 р. виконував обов’язки заступника декана фізико-математичного факультету. З 1986 р. по жовтень 1996 р. Сергій Сергійович -- завідуючий кафедрою вищої математики.

30 травня 1973 року Левіщенко С.С. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності 01.01.06 -- алгебра і теорія чисел на тему: “Скінченні групи з нільпотентними підгрупами непримарного індексу”. 4 квітня 1979 р. йому присвоєне вчене звання доцента. 17 січня 1994 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук на тему: “Групи з деякими системами дисперсивних підгруп”. Цього ж року йому просвоєне вчене звання професора.

Немало уваги професор Левіщенко приділяв шефській роботі, роботі з талановитими школярами. З 1990 р. по 1996 р. він читав спецкурс з математики для учнів Фастівського природичо-математичного ліцею-інтернату. Вів велику популяризаційну і профорієнтаційну роботу, був заступником відповідального редактора науково-популярного журналу “У світі математики”, до якого сам підготував чимало статей.

Сергій Сергійович на протязі всієї своєї педагогічної діяльності працював над розвитком науково-технічної творчості студентської молоді, керував роботою студентських наукових гуртків, проблемних груп, підготовкою дипломних робіт. Готував студентів до олімпіад і конкурсів на кращу наукову роботу. Деякий час він очолював наукове студентське товариство педагогічного інституту. Професор Левіщенко активно займався громадською діяльністю, партійною та профспілковою роботою, виконував обов’язки секретаря Київського математичного товариства.

Сергій Сергійович активно розвивав співробітництво між кафедрами і вузами, серед яких Київський Національний університет, Вінницький педінститут та інші. Разом з колегами з інших вузів він підготував ряд методичних посібників, дидактичних матеріалів, методичних розробок для студентів, аспірантів та викладачів. Під його керівництвом в 90-х рр. на замовлення Міністерства освіти були створені навчальні програми з алгебри і теорії чисел, числових систем, алгебри та геометрії, геометрії тощо для фізико-математичних факультетів педагогічних інститутів, ними й досі користуються деякі вузи.

Професор Левіщенко вів широкопланову наукову і організаційну роботу. Це власні наукові дослідження, керівництво держбюджетними і госпдоговірними темами, керівництво роботою аспірантів та інше. Він -- автор більше 70 наукових публікацій, одієї монографії. Під його керівництвом підготували і захистили кандидатські дисертації: Драганюк Сергій, Верпатова Наталія, Коваленко Володимир, Зузук Любов.

Сергій Сергійович Левіщенко разом з доктором фізико-математичних наук Кузенним М.Ф. відновив діяльність наукового семінару з теорії груп при педагогічному інституті, який раніше працював під керівництвом Сергія Миколайовича Чернікова.

Наукові публікації

 1. Левищенко С.С. Конечные группы с нильпотентными подгруппами непримарного индекса: Диссерт. на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук.— К., 1972.— 73 с.
 2. Левищенко С.С. Конечные группы с нильпотентными подгруппами непримарного индекса: Автореферат диссерт. на соискание ученой степени кандидата физико-математ. наук.— К.: КГПИ им.А.М.Горького, 1973.— 13 с.
 3. Левіщенко С.С. Скінченні ненільпотентні групи з деякими заданими системами нільпотентних підгруп // Доповіді АН СРСР. Сер.А.— 1974.— №1.— С.35-37.
 4. Кузенный Н.Ф., Левищенко С.С. Конечные разрешимые минимальные недисперсивные группы // Укр. мат. журн.— 1975.— 27, № 4.—— С.526-528.
 5. Левищенко С.С. Конечные группы с нильпотентными подгруппами непримарного индекса // Некоторые вопросы теории групп.— К.: Ин-т математики АН УССР, 1975.— С.197-217.
 6. Кузенный Н.Ф., Левищенко С.С. Разрешимые недисперсивные группы с конечными силовскими подгруппами, порядки которых делятся не более чем на куб простого числа // Укр. мат. журн. — 1975.— 27, № 3.—— С.329-336.
 7. Левищенко С.С. Конечные квазибипримарные группы // Группы определяемые свойствами системы подгрупп.— К.: Ин-т математики АН УССР, 1979.— С.83-97.
 8. Левищенко С.С., Кузенный Н.Ф. Конечные недисперсивные группы, в которых любая подгруппа непримарного индекса нильпотентна либо является группой Шмидта // Конструктивное описание групп с заданными свойствами подрупп. — К.: Ин-т математики АН УССР, 1980. — С. 117-132.
 9. Левищенко С.С., Кузенный Н.Ф. Конечные бипримарные дисперсивные группы, в которых всякая подгруппа непримарного индекса нильпотентна либо является группой Шмидта // Исследование групп с заданными свойствами системы подгрупп.— К.: Ин-т математики АН УССР, 1981. С.93-104.
 10. Левищенко С.С., Кузенный Н.Ф. Конечные дисперсивные небипримарные группы, всякая ненильпотентная подгруппа непримарного индекса которых является группой Шмидта // Подгрупповая характеризация групп.— К.: Ин-т математики АН УССР, 1982.— С.74-84.
 11. Кузенный Н.Ф., Левищенко С.С. Строение конечных минимальных недисперсивных групп // Группы и системы их подгрупп.— К.: Ин-т математики АН УССР, 1983.— С.56-66.
 12. . Левищенко С.С., Семко Н.Н., Курдаченко Н.А. О группах с бесконечными почти нормальными подгруппами // Известия вузов. Математика.— 1983.— № 10(257).— С.57-63.
 13. S.S.Leviscenko, N.F.Kuzennyj. "Struktura skupin automorfizmov nicktorych cyklickych skupin".— Zbornik Pedagogickej fakulty Presov. Univerzity P.J.Safarika. Kosiciach, Roc XX, Zvazok 1, Prirodne vedy. Bratislava, 1983.— Р. 385-392.
 14. S.S.Leviscenko. "O primarnych prirodzenych cislach a primarnych cislachdvojcatach".— Zbornik Pedagogickej fakulty Presov. Univerzity P.J.Safarika. Kosiciach, Roc XX, Zvazok 1, Prirodne vedy, Bratislava, 1983.— Р. 377-383.
 15. Кузенный Н.Ф., Левищенко С.С. Об одном классе конечных минимальных недисперсивных групп // Строение групп и их подгрупповая характеризация.— К.: Ин-т математики АН УССР, 1984.— С.66-73.
 16. Левищенко С.С., Кузенный Н.Ф. Группы с условиями дисперсивности для подгрупп.— К.: КГПИ, 1985.— 96 с.
 17. Левищенко С.С., Кузенный Н.Ф. Конструктивное описание конечных минимальных несверхразрешимых групп. — К.: КГПИ, 1986.— 19 с.
 18. Левищенко С.С., Кузенный Н.Ф. Конечные группы с условиями дисперсивности по Оре для 2-максимальных подгрупп. К.: КГПИ.— 15 с.
 19. Левищенко С.С., Кузенный Н.Ф. Конструктивное описание конечных групп, у которых все 2-максимальные подгруппы сверхразрешимы.— К.: КГПИ, 1986.— 42 с.
 20. Левищенко С.С., Кузенный Н.Ф. Конечные группы со сверхразрешимыми 2-максимальными подгруппами // Строение групп и свойства их подгрупп. — К.: Ин-т математики АН УССР, 1986.— С.63-73.
 21. Левищенко С.С., Кузенный Н.Ф. Конструктивное описание конечных минимальных несверхразрешимых групп // Вопросы алгебры.— Минск: Университетское, 1987.— № 3.— С.56-63.
 22. Кузенный Н.Ф., Левищенко С.С., Семко Н.Н. О группах с инвариантными бесконечными неабелевыми подгруппами // Укр. мат. журн., 1988.— 40, №3.— С.314-321.
 23. Левищенко С.С., Семко Н.Н. Конструктивное описание конечных несверхразрешимых групп, у которых все 2-максимальные подгруппы метациклические // Исследование групп с ограничениями для подгрупп.— К.: Ин-т математики АН УССР, 1988.— С.42-51.
 24. Кузенный Н.Ф., Левищенко С.С., Семко Н.Н. Группы с инвариантными бесконечными неабелевыми подгруппами // Методы исследований алгебраических и топологических структур.— К.: КГПИ, 1989.— С.37-45.
 25. Курдаченко Л.А., Левищенко С.С. Группы с плотной системой бесконечных субнормальных подгрупп // Методы исследований алгебраических и топологических структур.— К.: КГПИ, 1989.— С.62-69.
 26. Кузенный Н.Ф., Левищенко С.С. К вопросу о расщепляемости групп // Комплексный анализ, алгебра и топология. — Киев: Ин-т математики АН УССР, 1990. — С.62-68. Кузенный Н.Ф., Левищенко С.С. Конечные группы Шмидта и их обобщения // Укр.мат.журн., 1991.— 43, № 7, 8.— С.963-968.
 27. Кузенный Н.Ф., Левищенко С.С. Одно обобщение дедекиндовых групп. // Дифференциально-функциональные уравнения. —К.: КГПИ, 1991.—С.41-45.
 28. Левищенко С.С., Кузенный Н.Ф., Семко Н.Н., Томанек Л. Строение конечных минимальных неметагамильтоновых групп // Zbornik Pedagogickej fakulty v Presove Univerzity P.J.Safarika v Kosiciach. Roc. XXIV. Zvazok 1. Prirodne vеdy matematika. — Kosice, 1990. — S. 49-97.
 29. Левищенко С.С., Кузенный Н.Ф., Томанек Л. Строение конечных групп, у которых все 2-максимальные подгруппы сверхразрешимы // Zbornik Pedagogickej fakulty v Presove Univerzity P.J.Safarika v Kosiciach. Roc. XXIV. Zvazok 1. Prirodne vеdy matematika. — Kosice, 1990. — S. 125-159.
 30. Левищенко С.С., Черников С.Н. Конструктивное описание конечных недисперсивных групп, в которых все подгруппы непримарного индекса абелевы // Укр.мат.журн., 1992.— 44.— № 6.— С. 818-822.
 31. Левіщенко С.С. Групи з деякими системами дисперсивних підгруп: Дисертація на на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук.— К., 1993.— 230 с.
 32. Левіщенко С.С. Групи з деякими системами дисперсивних підгруп: Автореферат дисерт. на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук.— К.: УДПУ імені М.П.Драгоманова, 1993.— 33 с.
 33. Левищенко С.С., Кузенний Н.Ф. Конечные группы с системами дисперсивных подгрупп. — Киев: Ин-т математики НАН Украины, 1997. — 230с. Науково-публіцистичні та методичні роботи
 34. Левіщенко С.С. Про деякі питання контролю і самоконтролю в самостійній роботі студентів молодших курсів // Проблеми удосконалення навчального процесу в педагогічному вузі.— К., 1975.— С.147-148.
 35. Левіщенко С.С., Конфорович А.Г. Завало С.Т., Костарчук В.М., Хацет Б.І. Алгебра і теорія чисел // Журн. "Радянська школа".— № 10(601).— 1979.— С.91-92.
 36. Левищенко С.С., Лященко Н.Я., Коршак Е.В. Варианты вступительных экзаменов в вузы в 1980 году. Киевский государственный педагогический институт имени А.М.Горького. Математика. Физика // Журн. "Квант".— № 6.— 1981.— С.52-53.
 37. Левищенко С.С., Слепкань З.И. Киевский государственный педагогический институт имени А.М.Горького. Математика // Журн. "Квант", 1982.— № 6.— С.45.
 38. Левіщенко С.С. Про примарні натуральні числа // У світі математики. — Вип.12.— К.: Рад школа, 1981.— С.105-111.
 39. Левіщенко С.С., Кузенний М.Ф. Що таке групи? // У світі математики.— Вип.13.— К.: Рад. школа, 1982.— С.47-56.
 40. Левіщенко С.С., Лященко М.Я. Про вступні екзамени з математики до Київського державного педагогічного інституту імені О.М.Горького // У світі математики.—Вип.13.— К.: Рад. школа, 1982.— С.140-156.
 41. Левіщенко С.С. Удосконалення методу знаходження раціональних коренів многочленів // У світі математики.— Вип.14.— К.: Рад. школа, 1983.— С.70-75.
 42. Левіщенко С.С., Григоренко В.К. Обгрунтування методу доведення від супротивного // У світі математики.— Вип.15.— К.: Рад. школа, 1984.— С.131-141.
 43. Левіщенко С.С., Григоренко В.К. Застосування обернених функцій до обчислення інтегралів // У світі математики.— Вип.16.— К.: Рад. школа, 1985.— С.211-219.
 44. Григоренко В.К., Левіщенко С.С. Про деякі застосування похідної // У світі математики.— Вип.17.— К.: Рад.школа, 1986.— С.113-121.
 45. Григоренко В.К., Левіщенко С.С. Раціональне чи ірраціональне? // У світі математики.— Вип. 18.— К.: Рад. школа, 1987.— С.92-105.
 46. Левіщенко С.С., Субботін І.Я., Якір М.С. Елементарні наслідки з теореми Діріхле // У світі математики. — Вип.19.— К.: Рад.школа 1990. — С. 114-119.
 47. Левіщенко С.С., Хільченко М.Е., Якір М.С. Графічний підхід до розв'язування рівнянь // У світі математики. — Вип. 20. — Київ: Рад. школа, 1991. — С. 118-128.
 48. Левищенко С.С., Рамский Ю.С. Подготовка и проведение проверок (рекомендации для групп и постов народного контроля).— Киев: КГПИ, 1987.— 20 с.
 49. Левіщенко С.С., Требенко Д.Я. Деякі особливості перевірки розв'язків тригонометричних рівнянь // Вибрані питання математики. Метод. вказівки для учнів 9 пед.класів.— К.: КДПІ ім. Горького, 1989.— С.3-8. Підручники та методичні посібники
 50. Завало С.Т., Левіщенко С.С., Пилаєв В.В., Рокицький І.О. Алгебра і теорія чисел. Практикум: В 2-х ч.— К.: Вища школа, 1983. — Ч.1.— 232 с.
 51. Завало С.Т., Левіщенко С.С., Пилаєв В.В., Рокицький І.О. Алгебра і теорія чисел. Практикум: В 2-х ч.— К.: Вища школа, 1986. — Ч.2.— 264 с.
 52. Вивальнюк Л.М., Григоренко В.К., Левіщенко С.С. Числові системи.— К.: Вища школа, 1988.— 272 с.
 53. Левищенко С.С., Кузенный Н.Ф. Группы с условиями дисперсивности для подгрупп.— К.: КГПИ, 1985.— 96 с.
 54. Левищенко С.С., Кузенный Н.Ф., Семко Н.Н. Конструктивное описание конечных минимальных неметациклических групп.— К.: КГПИ, 1987.— 41 с.
 55. Левищенко С.С. и др. Математика, методические указания для поступающих.— К.: КГПИ им.А.М.Горького, 1988.— 52 с.
 56. Семко Н.Н., Левищенко С.С., Кузенный Н.Ф. Решение математических задач с использованием ПЭВМ и КОП "ALGO BAS".— К.: КГПИ, 1988.— 88 с.
 57. Кузенный Н.Ф., Левищенко С.С. О расщепляемости групп. — Киев: КГПИ, 1990. — 19с.
 58. Ткаченко Н.В., Левіщенко С.С., Можарівська Л.С. Алгебра і теорія чисел. Методичні рекомендації до державного екзамену з математики студентам спеціальностей "математика" і "математика і фізика". — Київ: КДПІ, 1991. — 26 с.
 59. Левіщенко С.С., Шкіль М.І., Жалдак М.І., Кошманенко В.Д., Грищенко Г.П., Дюженкова Л.І., Михалін Г.Щ., Можарівська Л.С., Резніченко З.О., Працьовитий М.В. (Відповідальний редактор Шкіль М.І.) Програма державного екзамену з математики для спеціальностей "Математика" та "Математика і фізика".— К.: КДПІ, 1992.— 12 с.
 60. Грохольська А.В., Дюженкова Л.І., Колесник Т.В., Левіщенко С.С., Ломаєва Т.В., Можарівська Л.С., Слєпкань З.І., Ткаченко Н.В., Швець В.О., Шкіль М.І. Державний екзамен з математики, з методикою викладання. Спеціальності: "Математика" та "Математика-фізика", "Фізика і математика".— К.: РУМК, 1992.— С.166-174.
 61. Програми для фізико-математичних факультетів пед.інститутів. Збірник №5 "Алгебра і геометрія".— К.: РУМК, 1992.— 32 с. (розроблено колективом авторів під загальним керівництвом М.І.Шкіля та Г.П.Грищенка. Відповідальний редактор Левіщенко С.С.)
 62. Левіщенко С.С., Требенко Д.Я., Верпатова Н.Ю. Примірні варіанти самостійних і контрольних робіт з курсу алгебри і теорії чисел для студентів фізико-математичних факультетів.— Частина 1.— К.: УДПУ, 1994.— 31 с.