Ординська Зоя Павлівна

Член КМТ
Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук
Вчене звання: доцент
Emails: zoya.o2501@gmail.com
Orcid: 0000-0003-3487-4382
Область інтересів: Дослідження багаточастотних коливань реальних систем з післядією, математичний опис яких призводить до систем диференціальних рівнянь із запізненням.
Місце роботи:
 • доцент, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", Кафедра математичного аналізу та теорії ймовірностей, Київ, Україна

Вибрані публікації:
 1. Ординська З.П., Овчар Р.Ф.,
  Крайові задачі для диференціальних систем з імпульсною дією
  Нелінійні коливання, 24, no. 3 (2021) 373-377 url
 2. Z. P. Ordynska, R. F. Ovchar,
  Investigation of solutions of weakly perturbed boundary value problems for systems with impulse action
  Mathematics in Modern Technical University, no. 1 (2020) doi: 10.20535/mmtu-2020.1-013 url
 3. З. П. Ординська,
  Про експоненціальну дихотомію систем диференціальних рівнянь
  Матеріали вісімнадцятої міжнародної наукової конференції імені академіка Михайла Кравчука, 1 (2017) 124-125 url
 4. З.П. Ординська, Л. Цуканова,
  Про історію доведення розбіжності гармонічного ряду
  Матеріали сімнадцятої міжнародної наукової конференції імені академіка Михайла Кравчука, 3 (2016) 333 - 336 url
 5. Ординська З. П., Полторацький М. В.,
  Приклади розв’язування задач на тему: «Знаходження локального та умовного екстремумів функцій багатьох змінних» (із досвіду роботи)
  ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Математика в сучасному технічному університеті", Київ, НТУУ "КПІ" (2013) 191 url