Open letter of Ukrainian mathematicians to the scientific community against the war of Russia in Ukraine

2022-02-28 • С. Максименко


ukr | eng | rus | download pdf

Звернення математиків України до світової наукової спільноти

Дорогі колеги!

О 5 годині ранку 24 лютого 2022 року президент Російської Федерації розпочав невмовтивовану та віроломну війну проти України та її народу, який миттєво об’єднався для опору і захисту своєї Батьківщини. Не в змозі подолати цей опір й задля створення паніки та залякування мирного населення російська регулярна армія інтенсивно обстрілює мирні українські міста, будинки, школи, лікарні, дитячі будинки, дитячі садочки.

Станом на 24:00 27 лютого 2022 року вже офіційно загинуло 352 мирних мешканця (серед них 14 дітей), тисячі поранених (понад 30 дітей). З кожною хвилиною кількість загиблих і поранених невпинно зростає. Цю війну неможливо пояснити, бо мета її є абсолютно незрозумілою. Вона є вбивчою як для українського народу так і, зрештою, для російського народу та всього європейського континенту. Зі сторони президента Путіна вона супроводжується маніакальною брехнею, залякуванням застосування ядерної зброї, вірусною пропагандою та приховуванням реальної інформації від власного населення й навіть від військовослужбовців. З боку уряду РФ ведеться повний котроль над засобами масової інформації та у соціальних мережах.

Багато російських солдат, яких взяли в полон, або які здались самі, не можуть пояснити навіщо воюють проти народу України. Частина з них взагалі вважали, що їх везуть на військові навчання. Батьки цих солдат навіть не знають, що їхніх синів направили в Україну на війну, бо перед відправкою у них забрали телефони і заборонили будь-які зовнішні контакти. Але деякі російські солдати, коли дізнаються про те куди їх везуть, відмовляються брати участь у військових діях, незважаючи на можливі адміністративні та кримінальні провадження проти них.

За останні кілька днів ми отримали багато листів від російських колег, які вибачаються за дії свого уряду. Вони пишуть, що їм дуже соромно за те, що зробило і продовжує робити керівництво країни, розв’язавши цю війну. Більше 4000 російських науковців підписали лист проти війни з Україною.

Україна не хоче зайвих жертв. Вони не потрібні нікому. Продовження цієї війни матиме жахливі наслідки для всіх без виключення країн світу. А у випадку застосування ядерної зброї, як то лякає світ маньяк Путін, знищенням всього людства.

Як ми вже написали, інформація про війну в Росії приховується і не всі росіяни розуміють, які жахливі речі коїть керівництво їх країни. В Україні й світі створено декілька інформаційних ресурсів на яких можна дізнатись що саме відбувається в Україні, а також побачити фото та документи полонених і вбитих в цій війні російських солдат. Крім того там є багато відео-звернень полонених російських солдат до своїх батьків та інших російських солдат з закликами скласти зброю і перестати воювати.

Ось невеликий список таких ресурсів, деякі з яких вже можуть бути заблоковані РФ:

Закликаємо всіх, кому не байдуже майбутнє своєї країни, поширте, будь ласка, цей лист серед Ваших знайомих, колег, друзів, чиї діти, або вони самі, на даний момент служать в російській армії. Можливо це дозволить зупинити цю безглузду кровопролитну війну і зберегти життя багатьох людей.

Батьки й матері російських солдат, розкажіть своїм дітям, що їх ведуть на смерть і на вбивства! Ще не пізно зупинитись і скласти зброю. Ця війна не потрібна нікому!


ukr | eng | rus | download pdf

Address of mathematicians of Ukraine to the world scientific community

Dear colleagues!

At 5 a.m. on February 24, 2022, the president of the Russian Federation launched an unmotivated and treacherous war against Ukraine and its people immediately united to resist and defend their homeland. Unable to overcome this resistance and in order to create panic and intimidate civilians, the Russian regular army is intensively shelling civilian Ukrainian cities, buildings, schools, hospitals, orphanages, kindergartens.

As of 24:00 February 27, 2022 352 civilians (among them 14 children) and thousands of wounded (more than 30 children) have been officially killed in this war. The number of dead and wounded is constantly growing. This war cannot be explained because its purpose is completely unclear. It is deadly both for the Ukrainian people and, ultimately, for the Russian people as well as for the entire European continent. On the part of President Putin, it is accompanied by manic lies, intimidation of nuclear weapons, viral propaganda and concealment of real information from its own people and even from the military. The Russian government holds a full control over the media and social networks.

Many Russian soldiers, who were taken prisoner or surrendered themselves, cannot explain why they are fighting against the people of Ukraine. Some of them generally believed that they were being taken to military training. The parents of these soldiers do not even know that their sons were sent to Ukraine for the war, because their phones were confiscated and all external contacts were banned before they were sent. But some Russian soldiers, when they find out where they are being taken, refuse to take part in hostilities, despite possible administrative and criminal proceedings against them.

In the last few days, we have received many letters from Russian colleagues apologizing for their government’s actions. They write that they are very ashamed of what their country’s leadership has done and continues to do in starting this war. More than 4,000 Russian scientists signed a letter against the war with Ukraine.

Ukraine does not want extra casualties. Nobody needs them. Continuation of this war will have dire consequences for all countries without exception. And in the case of the use of nuclear weapons, as the world maniac Putin scares, the destruction of all mankind.

As we have already written, information about the war in Russia is hidden and not all Russians understand what terrible things their country’s leadership is doing. In Ukraine and around the world several information resources have been created to find out exactly what is happening in Ukraine, as well as to see photos and documents of Russian soldiers captured and killed in this war. In addition, there are many video appeals of captured Russian soldiers to their parents and other Russian soldiers with calls to lay down their arms and stop fighting.

Here is a short list of such resources, some of which may already be blocked by the Russian Federation:

We urge everyone who cares about the future of their country, please spread this letter among your acquaintances, colleagues, friends, whose children, or themselves, are currently serving in the Russian army. Perhaps this will stop this senseless bloody war and save the lives of many people.

Parents of Russian soldiers, tell your children that they are being led to death and murder! It’s not too late to stop and lay down your arms. Nobody needs this war!


ukr | eng | rus | download pdf

Обращение математиков Украины к мировому научному сообществу

Дорогие коллеги!

В 5 часов утра 24 февраля 2022 г. президент Российской Федерации начал немотивированную и вероломную войну против Украины и ее народа, который мгновенно объединился для сопротивления и защиты своей Родины. Не в состоянии преодолеть это сопротивление и для создания паники и устрашения мирного населения российская регулярная армия интенсивно обстреливает мирные украинские города, дома, школы, больницы, детские дома, детские садики.

Сосотянием на 24:00 27 февраля 2022 года уже официально погибло более 352 мирных жителей (среди них 14 детей), тысячи раненых (более 30 детей). С каждой минутой количество погибших и раненых постоянно растет. Эту войну невозможно объяснить, потому что цель ее совершенно непонятна. Она убийственна как для украинского народа, так и для русского народа и всего европейского континента. Со стороны президента Путина она сопровождается маниакальной ложью, запугиванием применения ядерного оружия, вирусной пропагандой и сокрытием реальной информации от собственного населения и даже военнослужащих. Со стороны правительства РФ ведется полный контроль над средствами массовой информации и в социальных сетях.

Многие русские солдаты, взятые в плен, или сдавшиеся сами, не могут объяснить зачем воюют против народа Украины. Часть из них вообще считали, что их везут на военные учения. Родители этих солдат даже не знают, что их сыновей направили в Украину на войну, потому что перед отправкой у них забрали телефоны и запретили какие-либо внешние контакты. Но некоторые русские солдаты, когда узнают о том, куда их везут, отказываются участвовать в военных действиях, несмотря на возможные административные и уголовные производства против них.

За последние несколько дней мы получили много писем от российских коллег, извиняющихся за действия своего правительства. Они пишут, что им очень стыдно за то, что сделало и продолжает делать руководство страны, развязав эту войну. Более 4000 российских ученых подписали письмо против войны с Украиной.

Украина не хочет лишних жертв. Они не нужны никому. Продолжение этой войны будет иметь ужасающие последствия для всех без исключения стран мира. А в случае применения ядерного оружия, как пугает мир маньяк Путин, уничтожением всего человечества.

Как уже написали, информация о войне в России скрывается и не все россияне понимают, какие ужасные вещи творит руководство их страны. В Украине и мире создано несколько информационных ресурсов на которых можно узнать, что происходит в Украине, а также увидеть фото и документы пленных и убитых в этой войне русских солдат. Кроме того там есть много видео-обращений пленных русских солдат к своим родителям и другим русским солдатам с призывами сложить оружие и перестать воевать.

Вот небольшой список таких ресурсов, некоторые из которых уже могут быть заблокированы РФ:

Призываем всех, кому не безразлично будущее своей страны, распространите, пожалуйста, это письмо среди Ваших знакомых, коллег, друзей, чьи дети, или они сами, сейчас служат в российской армии. Возможно, это позволит остановить эту бессмысленную кровопролитную войну и сохранить жизнь многих людей.

Отцы и матери русских солдат, расскажите своим детям, что их ведут на смерть и на убийства! Еще не поздно остановиться и сложить оружие. Эта война не нужна никому!